Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság

Képgaléria
Templomigazgatóság

Cím: 1022 Budapest, Tövis u. 1/a
Telefon: 1/438-5250
E-mail: rozsadomb-lelk@ofm.hu,
Weboldal: www.kapisztrantemplom.hu
Fax: 1/438-5253
Területi beosztás: Budai-Északi Espereskerület
Területileg illetékes plébánia: Budapest-Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia

Lelkipásztorok

Templomigazgató: Kiss András Menyhért OFM

Templom

Címe: 1022 Budapest, Tövis u. 1/a

Történet

A budai ostrom idején tönkrement a Veronika-kápolna. A háború után az Áldás utcai iskola tornatermét használták ünnepnaponként istentiszteleti célokra.

A Tövis utcai templom építésének gondolata 1948 januárjában merült fel. P. Gábris Grácián plébános atya fejében. Ekkor értesítette hivatalosan a főváros a plébániát, hogy az „Áldás utcai Általános Iskola” tornatermében megszüntette a vasárnapi misézést. Ekkor P. Gábris Grácián plébános atya munkatársai telek vásárlása után nézték. Találtak egy szép telket a Tövis utca sarkán, amely Herczeg Ferenc íróé volt. Az író kijelentette, hogy privátnak nem adja el, de az egyháznak szívesen eladja, négyszögölenként 80 Ft-ért. Mikor megjelentek nála az egyházközség küldöttei és megtudta, hogy templomot akarnak építeni telkén, akkor kijelentette, még olcsóbban adja, négyszögölenként 60 Ft-ért.

Grácián atya hamarosan talált mérnököt, – Sáy-Halász Antal építészmérnököt –, aki elkészítette az új templom tervezetét. A kivitelezést Abos Brúnó építészmérnök vállalta.

1948. szeptember 9-én megtartották az első kapavágást és október 10-én P. Gábris Grácián plébános atya végezte el az alapkő megáldását és elhelyezését. Gyorsan haladt a templom építése. A templom téglából épült, tetőszerkezete vasbeton. Érdekessége, hogy a világítást, mint a modern gyárépületek, a vízszintes helyzetű mennyezeten ke­ resztül kapja felette levő oldalvilágításból. Stílusa: 3 álhajós bazilika-stílus modern ki­ vitelezésben.

A templomot 1949. július 10-én szentelte fel P. Schrotty Pál delegatus generalis atya.

1950-ben már gondolhattak a templombelső díszítésére, a freskók elkészítésére. P. Gáb­ ris Grácián plébános maga köré gyűjtötte a „Római Iskola” festőművészeit. Pályázatot hirdetett az egyes képek alkotására. A pályázatok elbírálása után 7 művészt tartottak alkal­ masnak a templom freskói elkészítésére. A főoltár Kapisztrán Szent Jánost ábrázoló fres­ kó Kontuly Béla, a jobb oldalon lévő Szűzanya Szeplőtelen Szíve feskó pedig Szilágyi János alkotása. Szent Antalt Heinz Henrik, Szent Ferencet Molnár C. Pál, Szent Paszkált Istókovits Kálmán, Szent Margitot, Kingát és Jolánt Pleidell János, Szent Erzsébetet és a kórus mellvédjét díszítő Kapisztrán Szent János életét ábrázoló szekkót pedig Jeges Ernő festette meg. A Jó Pásztort ábrázoló szobrot Kákonyi István, Szent Józsefet Metky Ödön, Kortonai Szent Margitot Buza Barna, Szent Zitát Győri Dezső, Szent X. Pius pápát Bol­ dogfai Farkas Sándor, Flüei Szent Miklóst Jálics Ernő készítette. A keresztutat cseresz­ nyefából Metky Ödön faragta. A mennyezet üvegfestményét (a hét tizedes fe­ rences ró­ zsafüzér titkai alapján) Kontuly Béláné Fuchs Hajnalka tervezte, Horváth Kázmér és Né­ meth Lajos kivitelezte. P. Jenei Jenő atya elkészíttette Jálics Ernő művésszel a nagymé­ retű (nagypénteki) keresztet és a feltámadt Krisztus szobrát.

Kívülről, a templom homlokzatán a nándorfehérvári győzelemre emlékeztető vasból készült harangdíszítést, Szentkirályi István tervei szerint, Palásthy Lajos kivitelezte. A két kórustartó alumínium oszlopot, amelynek egyikén a ferences férfiszentek, a másikon a ferences nőszentek domborműve van, valamint az ezeket összekötő szép művészi vasrácsot Buza Barna tervezte és Palásthy Lajos műlakatos kivitelezte. A templom padjai is Jenő atya templomigazgatósága idején készültek el 1961 ben. A támfalat P. dr. Tátrai Gyula atyára 1963-ban építette meg három méter magasra pilisborosjenői kőből. A ciklop támfalon három följárat van. A templom épületét gondosan ápolt kert veszi körül, ko­ vácsolt művészi vaskerítéssel. 1965-ben készült el a multiplex orgona. Tervezője Szalai Lajos orgonaművész, kivitelezője Erdős József és Gonda Nándor orgonaépítők voltak. 1966-ban Schwartz Eggenhoffer Artúr, az Esztergomi Főegyházmegye apostoli kormányzója a templomot a zsinati határozatok végrehajtására mintatemplommá nevezte ki. 1967-ben Gyula atya vezette be a templom elektromos fűtését. 1972-ben készült el a be­ járati előtér a vasajtókkal és hirdető táblákkal. 1973-ban Kákonyi István művész tervei alapján alakíttatta ki Gyula atya a liturgikus teret a szentélyben. A főoltár helyén áll most a pastofórium, a szentély régi bejáratánál középen a szembe miséző oltár fehér bolgár vracha mészkőből készítve. A szentély vörös márvány burkolatot kapott.

Már 1949. október 18-án letették ünnepélyesen a rendház alapkövét. A falakat em­ bermagasságig fel is húzták: 1950-ben azonban leállították az építkezést. Később a már felhúzott falakat az alapokig lebontatták.

A jelenlegi új rendház P. dr. Frajka Félix templomigazgatósága idején épült, Harsá-nyi István okl. építészmérnök, a Ferences Rendtartomány építészének tervei szerint.
A munkálatokat 1992. november 23-án kezdték és az elkészült háromszintes rendházat a következő évben a templombúcsú ünnepén, október 23-án áldotta meg P. Hegedűs Kolos tartományfőnök.

A templomtorony keresztjének és oszlopainak a megvilágítása, amelyet az ‘50-es években leszereltek, 1994-ben készült el. Az üresen álló templomtoronyba 1994-ben dr. Frajka Félix templomigazgató Gombos Lajos harangöntő mesterrel Assisi Szent Ferenc (648 kg), Kapisztrán Szent János (3l8 kg) és Mindszenty József bíboros (202 kg) tisz-teletére harangot készíttetett, melyeket október 23-án Mócsai Gábor esperes szentelt fel.

A templom külső rendbehozatala 1995-ben, belső felújítása 1996-ban történt. A régi multiplex orgona helyett a pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Budavári Attila vezetésével, új 2 manuálos, 22 regiszteres, 1500 sípból álló orgonát épített 1997–98-ban Kárpáti József orgonaművész diszpozíciós terve alapján. Az üvegmennyezet freskóit Cserba László restaurátor 1999-ben újította fel, a Szent Ferenc domborművet ugyanebben az évben Borsody László és Urbán Teréz készítette el. Ezeket a templombúcsú keretében Spányi Antal püspök úr áldotta meg.

A tetőszerkezet lecserélése, csatornák kicserélése, padok és fűtés felújítása 2000-ben tör­ tént meg. A templomkerítés kicserélése masszív, beton alapú kerítéssel, támfaltisztítás, te­ rasz gyöngykavics betonnal való borítása és énekkijelző beszerzése 2001-ben valósult meg. A megszépült templomot Beer Miklós püspök úr áldotta meg a templombúcsú napján.

A templom homlokzata közötti színtelen üvegablak helyébe 2002-ben Pálos Anna művésznő tervei alapján üvegfreskó került, amelyet Fűri Judit és Gonzales Gábor iparművészek készítettek és Veres András püspök úr áldott meg.

2003-ban került sor a templom világításának korszerűsítésére, 2004-ben pedig a szellőztetést oldották meg. 2005-ben a templom előtti teret térkővel borították be és a templom körül járda és vízelvezetők cseréjére is sor került. 2006-ban a templom lép­ csőfeljáró márványlap burkolatot kapott. Új gyóntatószék készült, a templom ezenkívül körmeneti erősítőket kapott.

 

Fotó: Thaler Tamás

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt