Budapest-Terézvárosi Szent Család plébániatemplom


Történet

Az I. világháború után a fôváros lakóinak a száma jelentôsen megnövekedett. A benépesedett perifériák jobb lelkipásztori ellátására született meg a kisegítô kápolnák létesítésének a gondolata. Ennek megszervezôje Samassa Adolfné sz. Désy Anna volt; 24 kisegítô – és szükségkápolnát szervezett, mindegyiknek 1-1 virág nevét adta. A Dalnok utcai lett az Ôszirózsa Kisegítô Kápolna Egyesület. 1921-ben Hermann Mária csekély térítés ellenében felajánlotta a Dalnok utca (Székely Bertalan utca) 25. sz. alatti házának istállóját kápolna céljaira. 1921 szeptemberében elkezdôdtek a helyreállítási és átalakítási munkálatok. A pénzt gyűjtésbôl teremtették elô. 1921. december 18-án áldotta meg Lorenzo Schioppa pápai nuncius. Elsô lelkésze Sármány Ferenc volt. A kápolna a terézvárosi templom kihelyezett lelkészsége, majd a hívek számának növekedésével 1922-ben önálló lelkészség lesz. Már az elsô években nyilvánvalóvá vált, hogy a kápolna kicsi az egyre növekvô szá-mú hívô számára, és a hitélet nyomán kialakuló hitbuzgalmi egyesületeknek is szükségük volt helyre, ahol összejöveteleiket tarthatták. Az egyházközség álma kezdettôl fogva egy új, nagy templom építése volt. A Vilma királyné úton (Városligeti fasor) telket vásároltak templom és kultúrház építéséhez, de építési engedélyt nem kaptak. A Szondi utca egy jóval kisebb területével kellett megelégedniük. A templom építésénél figye-lembe kellett venni, hogy a házak nem a templom köré épülnek, hanem a templomot kell a szűkös területen a házak közé beilleszteni. 1930. szeptember 28-án szentmisével egybekötött alapkôletételi ünnepség volt. A templomot Fábián Gáspár tervei alapján építették fel, angol késô gótikát utánzó stílusban. Gótikus oltárait is Fábián Gáspár tervezte, a fôoltár fölött hatalmas üvegmozaik ablak helyettesítette az oltárképet. Az elkészült templomot 1931. november 15-én Dr. Breyer István segédpüspök szentelte fel. 1933-ban az egyházközség plébániai rangra emelkedett, elsô plébánosa Sármány Ferenc lett. 1942-ben, építésének 10-ik évfordulóján elkészült az orgona is. A II. világháborúban súlyos károkat szenvedett. 1945. január 1-jén déli 12 óra 12 perckor egy láncos bomba rombadöntötte az egész templomot. Teljes berendezése, oltárok, orgona, szószék, gyóntatószék, világítóberendezések pillanatok alatt elpusztultak. Csak a szószék oldalán álló feszület és Kis Szent Teréz szobra maradt meg sértetlenül. 1947. szeptemberében kezdôdött meg a helyreállítás. 1948. május 18-án, Pünkösd napján szentelte fel Mindszenty József hercegprímás. 1955-ben elkészült a fôoltár és a szószék márványburkolata, amelynek költségeit Kodály Zoltán fedezte, aki rendszeresen járt e templomba. 1958-ban meghalt Sármány Ferenc; a templomban a gyóntatószék alatt helyezték örök nyugalomba. Utóda, Kisörsi Pál 1958–1971-ig volt plébános, közben néhány esztendeig Dr. Meszlényi Mihály plébánoshelyettes vezette a templom ügyeit. 1961-ben a templom belsô festése alkalmával került a szentélybe Barba Péter freskója, amely az Egyiptomba menekülô Szent Családot ábrázolja, háttérben a betlehemi gyermekgyilkosság jeleneteivel. A pangás idôszaka akkor ért véget, amikor 1971. szeptember 1-jén Gyulai Oszkárt, a pesti ferences templom elsô káplánját nevezték ki plébánosnak. Elsô dolga volt, hogy már októberben bevezette az esti szentmiséket. Ez év karácsonyára elkészült a templom új világítása és a hangosító berendezés. 1972-ben a tetô- és oldalfalak szigetelése, a műkôlábazat elkészítése történt meg. 1973-ban a szentélyt vörös márvány lapokkal burkolták, és elkészült az új liturgikus tér. Szent Család ünnepén Dr. Endrey Mihály püspök felszentelte az új szembemisézô oltárt. A következô években az elektromos hálózat cseréje, a fűtés korszerűsítése, a templomfestés mellett elkészül két hittanterem és a templomi könyvtár. A tetô szigetelést kap és új, dupla ablakok felszerelése történik. 1990-ben megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat belvárosi csoportja. Ezekben a munkákban nem kis érdeme van az itt szolgáló káplánoknak: Dr. Opalényi Mihály, Kemenes Gábor és Szederkényi Károly atyáknak. Hálás szeretettel emlékezünk Fuhrmann Ernô és Serfôzô József atyákra, akik az elmúlt 50 évben, mint hittanárok és kisegítôk rengeteget dolgoztak a lelkipásztori ellátásban és már az örök hazában imádkoznak a Szent Család templom híveiért.

Búcsú: Karácsony utáni vasárnap. Anyakönyvek: 1923-tól, előtte a terézvárosi plébánián.

 

Fotó: Thaler Tamás

Képgaléria

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt