Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia

Képgaléria
Plébánia

Cím: 1014 Budapest, Országház u. 14
Telefon: 1/489-0716/1
E-mail: plebania@matyas-templom.hu
Weboldal: http://www.matyas-templom.hu
Postacím: 1250 Bp., Pf.
idegenforgalmi ügyintézés: 489-0716/2, zenei ügyintézés
Anyakönyvek: 1686-tól
A PLÉBÁNIA HATÁRAI: Mátray u. – Lovas u. (mindkét oldala) – Palota u. (mindkét oldala) – Lovarda u. – Várfal a Bécsi kapuig
Területi beosztás: Budai-Középső Espereskerület

Lelkipásztorok

Plébános: Süllei László
Káplán: Szivák Tamás

Plébániatemplom

Címe: 1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
Telefon: 355-5657
Búcsú: augusztus 15.
Szentségimádás: január 23. és június 11.

Történet

A plébánia története összeforrott a budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-, Koronázó) főtemplom történetével, amely egyesek szerint 1245–1260 között épül a Várhegy első templomaként. Mások viszont már a tatárjárás előtti idben is tételeznek fel a Várhegyen települést, királyi birtokközpontot és vele kapcsolatban királyi kőkápolnát, amely előzőleg a mai templom helyén állott. A középkorban német templomnak is nevezik, mert a tatároktól feldúlt Pestről a Várhegyre felköltözött németek körülötte telepednek le és építésében nagyban részt vesznek. A templom és a plébánia exemptséget élvez, vagyis a veszprémi püspök területi joghatósága alól kivéve az esztergomi érsek alá tartozik. Ilyenként szerepel az 1397. évi esztergomi káptalani statútumokban is. A templom fénye és a plébánia tekintélye Buda város jelentőségével fokozatosan emelkedik. Itt koronázzák meg Róbert Károlyt. Nagy Lajos a háromhajós, román egyházat csarnoktemplommá alakítja. Zsigmond és Mátyás király gazdagon ékesíti. V. László terve, hogy prépostsági társaskáptalan kapcsolódjék a templomhoz, ha nem is valósul meg, a „Praepositura B.M.V. de novo monte Pestinensi” cím adományozása a mai napig fennálló gyakorlatba ment át. Wann Pál plébánosnak 1497-ben a pápa Buda főváros jellegére való tekintettel archiopresbyteri címet adományoz, azzal az engedéllyel, hogy főpapi jelvényeket viselve áldást oszthat, kivéve, ha a pápai legátus vagy a területi püspök jelen van. Bár nagy értékekkel támogatja a plébánia II. Lajos török elleni harcba szállását, a török pusztítást nem tudja elkerülni. A török elől a német lakosság elmenekül, menekítve a templom kincseit, amelyek késôbb nagyon csekély számban kerülnek vissza. A templom fennmaradását az biztosítja, hogy a törökök mecsetté alakítják át. A csekély számú keresztény a magyar Magdolna-templomot használhatja. Buda felszabadulása után a király legfelsôbb kegyúri jogával élve a jezsuiták mindenkori budai fônökére ruházza a plébánosi jogokat nemcsak a Várban és Buda külvárosaiban, hanem Óbudán és Pesten is. Budavár esetében a ferencesek ezt nehezen fogadják el, arra való hivatkozással, hogy ôk a török idôben, sôt még az ostrom alatt is a Várban tartózkodtak. Széchenyi György prímás támogatásával a jezsuiták akadémiát, kollégiumot, papnevelô intézetet emelnek és megkezdik a templom újjáépítését barokkos jelleggel. A rend feloszlatásakor, 1773-ban, 6 jezsuitát egyházmegyei szolgálatba vesz fel a főpásztor. A városi tanács azon szándékával szemben, hogy a budavári plébániát a vízivároshoz csatolják, az ellenkező elgondolás győz: régi fényébe kell visszaállítani Buda várát és ékességét, a Nagyboldogasszony templomot. Koronázása után Ferenc József ezt el is rendeli és 1896-ra megvalósul Schulek Frigyes tervei szerint. A megújult főtemplom ismét vallási színtere lesz országos ünnepségeknek. – A második világháborúban súlyosan megrongálódott templomot (1737 m2) a magyar állam építteti újjá 1950–70 között. 1964-től megnyílik a templom művészeti gyűjteményeinek bemutatása, amely éppúgy, mint ünnepi istentiszteletei és kiemelkedô zenei előadásai sok látogatót vonzanak. Az 1994 nyarán elkövetett robbantás kárainak helyreállítása – a szentély és a Gara kápolna részleges felújítása – 1995. év közepére befejeződik. A templom az 1997. évi LIV. törvény alapján 15 850. törzsszám alatt I. kategóriába sorolt műemlék.

Esztergom-Budapest folyóirat

Esztergom-Budapest 2023/5. szám
Esztergom-Budapest 2023/4. szám

Összes folyóirat

Keresés

Az oldalon

 

Főegyházmegyei papok

Plébánia keresése

A főegyházmegye intézményei

 


 Adó 1%-a, Katolikus Egyház
Partnereink:
Új Ember bolt