Isten hozta weblapunkon!
 

Esztergom-Budapest

A KÓRHÁZLELKÉSZSÉG KÜLDETÉSE

  A Budapesti Katolikus KórházIelkészséget 2004. március 6-án alapította Erdő Péter bíboros, prímás; esztergom-budapesti érsek, azzal a céllal, hogy összehangolja a budapesti plébániák kórházi lelkipásztori szolgálatait. A Kórházlelkészség alapvető küldetése az, hogy a kórházba került emberek számára elérhetővé tegye az Egyházat, ami ebben a megváltozott élethelyzetben különösen fontos. A kórházban fekvő betegek számára felbecsülhetetlen jelentőségű, hogy a szentségekhez járulhassanak, hogy a lelkipásztor meghallgassa őket, figyeljen rájuk, beszélgessen velük.
 A budapesti plébániák kórházi lelkipásztori szolgálata lehetőséget nyújt arra, hogy egy átfogó rendszer épülhessen ki. A legégetőbb feladat egy sürgősségi ügyeleti rendszer kiépítése, amely azt a célt szolgálja, hogy a súlyos betegekhez, akik sürgősen szeretnének pappal találkozni, egy központi telefonszám hívását követően rövid időn belül eljusson egy lelkipásztor.
  A Kórházlelkészség későbbi tervei között szerepel a különféle kórházi lelkipásztori szolgálatokban tevékenykedők számára (papok, lelkipásztori kisegítők, önkéntes segítők stb.) a közös szolgálat összehangolását, a tapasztalatcserét és a továbbképzést lehetővé tevő összejövetelek szervezése. Feladatunk, hogy segítsük a budapesti kórházakban a lelkipásztori szolgálat megújítását, és ennek érdekében előmozdítsuk a kórházak egykori kápolnáinak újbóli működtetését, helyzetük jogi rendezését, valamint igény és lehetőség szerint újabb kórházkápolnák építését. A Kórházlelkészség állandó munkatársai: Janig Péter kórházIelkész, Németh Miklós Péter szervező munkatárs, Markos Miklós segítő munkatárs.
  Az iroda jelenleg az Országos Onkológiai Intézet 16-os épületében, hétköznap 8.30-16.30-ig tart nyitva.
  Az itteni Irgalmas Jézus kápolna, amelyet idén februárban szentelt fel a Főpásztor, egyben a Kórházlelkészség központi kápolnája is (minden nap reggel 6 órától este 21 óráig tart nyitva). Vasárnap 15 órakor, szerdán 15 órakor, csütörtökön reggel 7 órakor vannak szentmisék. Protestáns istentiszteletet 13.30-kor tartanak a kórházba felváltva bejáró lelkészek. Minden pénteken szentségimádás van 15 órától 21 óráig. Nagyböjtben péntekenként 15 órától keresztutat imádkozunk, utána szentségimádásra van lehetőség.

J. P.


A KATOLIKUS KARITÁSZ SEGÉLYCSAPATA SRI LANKÁN

  A szökőár áldozatainak megsegítésére a Főegyházmegyében 72 millió forint gyűlt össze.
  A Magyar Katolikus Karitász a segélyadományok gyors, célszerű felhasználásának érdekében többek között egy sokféle feladat ellátására alkalmas csoportot szervezett és juttatott el Sri Lankára. A csapatot Faragó Artúr lelkész-csapatvezető és helyettese, Tatár Gábor mentő főorvos irányította. Tagjai között pszichológus, pszichiáter, hátrányos helyzetűgyerekekkel foglakozó egyetemi hallgató, egykori katona, mentőápoló, szociális munkás és diplomás ápoló egyaránt akadt. A csoport Galle városában és környékén 2005. január 26-tóI február 23-ig nyújtott segítséget a helyi károsultaknak.
  A szakszerű egészségügyi, orvosi ellátás érdekében kialakítottak egy orvosi rendelőt, amely a hét minden napján, délelőtt 10 órától délután 15 óráig, majd 16 órától teljes sötétedésig fogadta a rászorulókat. Átlagban 40-50 beteget láttak el naponta, de előfordult, hogy 80 fő felett volt az ellátottak száma. A legfiatalabb beteg 1 hónapos, a legidősebb 94 éves volt. Az elsődleges orvosi vizsgálaton és ellátáson felül biztosították a lakosság gyógyszerszükségletét is. Rendeléseikre a cunami sérültjein kívül sok, más körülmények között orvosi ellátáshoz nem jutó beteg is járt. A csoport a tevékenysége során több mint 100 visszajáró beteget is ellátott. Volt olyan nap, amikor a szomszédos település iskolájának tanulóit szűrték.
  A legtöbb segítséget a Sri Lanka-i tiszteletbeli magyar konzul, Rohan Nanayakkara nyújtotta. Ő biztosította a szállást és a rendelőhelyiséget. A csoport tagjai nem csak orvosi ellátást végzett, hanem a Galle-i Karitász munkájához kapcsolódva részt vett a károk felmérésében, az élelmiszer- és ruhacsomagok kiosztásában is.

Tamáska Mariann


SZENTMISE A HERCEGPRÍMÁS SÍRJA FELETT

  Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 30 évfordulóján, 2005. április 30-án, 10 óra 30 perces kezdettel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutat be az Esztergomi Bazilikában, a hercegprímás sírja felett. Szentbeszédet mond Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A Főegyházmegye szeretettel várja a Mindszenty Józsefre kegyelettel emlékező híveket.

MINDSZENTY JÓZSEF ÉLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JELESEBB ÉVFORDULÓK

  Kilencven esztendővel ezelőtt történt a pappá szentelése. Erről Mindszenty így emlékezett: ,,1915. június 12-én szentelt pappá megyéspüspököm, gr. Mikes János, a szombathelyi székesegyházban". (Emlékirataim, 16. o.) Kilencven év távlatából is jól látható, hogy a hercegprímás tudatosan, tanúságtéteIlel ment végig a Jézus által kijelölt, göröngyös, tövises keresztúton, és töretlen hittel vezette a rábízott nyájat.
  Hatvan esztendővel ezelőtti székfoglalója alkalmából (1945. okt. 7.) ezt mondta a háborúban megrongálódott Esztergomi Bazilikában: "Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít, akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztőként kopogtatok lelketek ajtaján, a föltetsző tévelyek ellenében, az örök igazságokat közvetítem népemnek és nemzetemnek. Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet". (Emlékirataim, 91. o.) Az általa kezdeményezett, pár éve újra meghirdetett hagyományébresztő mozgalomnak már 913.000 tagja imádkozik az Egyházért és a Hazáért, valamint az ő boldoggá avatásáért.
  Halálának harmincadik évfordulóján, 2005. május 6-án kérjük az Urat, dicsőítse meg választottai között. Mindszenty József azt kérte végrendeletében, hogy ideiglenesen Mariazellben temessék el, és csak akkor helyezzék örök nyugalomra az Esztergomi Bazilika kriptájában, ha lehull a vörös csillag országunk egéről. Első kérését teljesítettük, a második csodás módon bekövetkezett. Ezt a kegyelmet köszönjük meg Urunknak, Nagyasszonyunknakés a közbenjáró Magyar Szenteknek.

Szőke János


A CORVIN-LÁNC KITÜNTETETTJE SZÍVESEN DOLGOZOTT

  Hatvan esztendővel ezelőtt (1945. március 29-én) távozott az élők sorából Serédi Jusztinian bíboros, hercegprímás, a főegyházmegye 79. érseke. Vele nem csak gondos atyját veszítette el az érsekség, de a tudományos világ is szegényebb lett egy kimagasló személyiséggel.
  1904-ben X. Pius pápa a kodifikáció munkáját Gasparri bíborosra bízta. Bastien professzor ajánlására Gasparri 1908-ban munkatársként maga mellé vette Serédit. Az új törvénykönyvet csaknem kétezer év jogtengeréből kellett megalkotni. Serédi volt az, aki az egyes kánonokhoz feltüntette a pontos jogforrásokat. Az 1917-es Kódexben 1560 kánon rendelkezik forrásokkal, mégpedig összesen 10.506 hivatkozással. A források első négy kötete még római tartózkodása alatt jelent meg. Csernoch prímás halála után 1927-ben XI. Pius Serédit, a kitűnő jogászt nevezte ki Magyarország prímásává. Még ugyanebben az évben bíborossá kreálta. Ebből az alkalomból a pápa ezekkel a szavakkal méltatta a nagy tudós munkásságát: "Mi tudjuk legjobban, hogy ennek a munkának ő volt a legfőbb munkatársa."
  1928. január 8-án XI. Pius pápa személyesen szenteli püspökké a kinevezett érseket. Az újonnan szentelt püspöki jelmondatként Szent Márton szavait választotta: "Non recuso laborem!" (Nem vonakodom a munkától!) A választott jelmondat nem maradt üres szólam. Prímási évei alatt jelent meg a Codicis Juris Canonici Fontes utolsó öt kötete. Ám ezen túlmenően igen sok írása jelent meg az emberi szabadságról, az egyháztagok jogairól, és közismertek ,a rövidebb egyházjog-történeti írásai is.
  Csak kevesen tudják, hogy a Szent István Akadémia elnöke, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának és az Oxfordi Egyetem Jogi Karának tiszteletbeli doktora 1937-ben megkapta a magyar állam legmagasabb tudományos kitüntetését a Corvin-láncot. Valószínűleg ez lett az oka annak, hogy ez a kitüntetés "nemkívánatos" lett a világháború után. Életrajzi lexikonok, életrajzok meg sem emIítették, ha valaki megkapta ezt a kitüntetést. Jelen sorainkkal pótoljuk ezt a hiányosságot.

Csordás EörsLevél a lapgazdának!