Isten hozta weblapunkon!
 

Esztergom-Budapest

KISPESTI TEMPLOM JUBILEUMI ÜNNEPE
  Kispest egykor önálló település volt, csak 1950 óta tartozik a fővároshoz. Területe valamikor Szent Lőrinc-pusztához tartozott, és kiegészítő része volt a gödöllői Grassalkovich-féle uradalomnak. Környékén pásztorok éltek, így érthető, hogy a búcsút Szent Vendel napján tartották, hiszen ő a pásztorok védőszentje. Az emberek a mai templom tornyának helyén, egy földes padozatú házba jártak imádkozni. A használt oltárt és néhány padot ajándékba kapták a Mátyás templomból. A katolikus híveknek egyébként Kőbányára, Vecsésre, Soroksárra kellett menniük, ha keresztelő, esküvő vagy haláleset történt.
  Nagy volt az öröm, amikor Peitler Antal váci püspök 1883. augusztus l-én Ribényi Antal személyében lelkipásztort küldött Kispestre, hogy megszervezze a plébániát és templomot építsen. Előbb aplébánia épülete készült el 1884-ben, mert a lelkipásztor otthonául szolgáló favázas épület kevés védelmet nyújtott a hideg ellen. Rudolf trónörökös 1890. január 30-án bekövetkezett váratlan halála arra indította Ribényit, hogy memorandumot intézzen a nemzethez. Ebben szorgalmazta, hogy a bécsi fogadalmi templom mintájára épüljön templom Kispesten, a trónörökös védőszentjének, Szent Rudolfnak a tiszteletére. A templomépítő mozgalom védnökének Schuster Konstantin váci püspököt kérte fel.
  Wekerle Sándor miniszter engedélyezte az országos gyűjtést, illetve sorsjegy játék rendezését a templomépítés javára. Az ötletekben gazdag Ribényi a világ katolikus misszióiból összegyűjtötte a különféIe népek használati tárgyait: mintegy 5000 tárgyat és 300 képet. Ezekből kiállítást is rendeztek a Nemzeti Múzeumban 1896-ban, a millennium idején. (A képekről könyv jelent meg 2001-ben, Isten házai és szolgái címmel.) A kiállítást maga Stefánia hercegnő nyitotta meg, és ennek bevétele is a templomépítés ügyét szolgálta. A templom húsz évig épült. A beteg váci püspök helyett Horváth József ceglédi esperes áldotta meg 1904. október 23-án.
  Kovács Vince püspök, általános helynök szolgálata idején, 1955-ben pápai engedéllyel lett a templom titulusa Nagyboldogasszony. Akkor készült Szappanos Béla pap szobrászművész alkotása, a fehér márvány Szűzanya szobor. A százévesjubileumra készülve, Hoch Bertalan tervei alapján Varga László orgonaépítő mester felújította a régi orgonát. Elkészült a homlokzatról hiányzó dombormű is, amely Benedek György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A bejárat fölött Mária látható az életfával, és a két oldalbejárat fölé is egy-egy dombormű készült: az angyali üdvözlet és a fájdalmas Anya. A bejárat fölötti vimperga-sort, a pillérek záróköveit, valamint a templom külső fúgázását és impregnálását egy külső cég kivitelezte, Szabó Péter vezetésével. A felújítással együtt a templom külső és megújított belső világítása, valamint hangosító berendezése is elkészült. A száz éves évfordulóra meghívták a Trencsén-megyei Ribény (Ribényi Antal szülőhelye) lelkipásztorait, a kispesti Vigadó Galériában pedig kiállítást rendeztek a Ribényi által összegyűjtött képekből. A kiállítást Nemeshegyi Péter SJ atya nyitotta meg, majd előadást tartott a missziók életéről.
  A jubileumi év jelmondata ez volt: "Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek" (I Kor.3,16). A missziós hetet az egyházközségi munkatársak dobogókői lelki napja előzte meg annak érdekében, hogy feltöltődjenek, és hívogassák a virágvasárnap előtti hétre ismerőseiket. A missziós hetet a Manréza Lelkigyakorlatos Központ munkatársai tartották. Az iskolásoknak kiírt rajzpályázat legjobb darabjait kiállításon mutatták be. Április 30-án a templomban Haydn Lipót-miséjét adta elő nagy sikerrel Kispest éneklő ifjúságának 250 tagú kórusa. Megjelent a templom és a plébánia történetét bemutató könyv, Pálos Frigyes prépost, a váci székesegyház őrkanonokja pedig a kispesti Vigadó galériában nyitotta meg az egyházközség történetéről szóló kiállítást. Megnyitójában utalt arra, hogy az egyházközségnek 120 év alatt hétp lébánosa és nyolcvanhat káplánjavolt. Mindent egybe vetve elmondható, hogy az ünnepségsorozat felemelően szép és emlékezetes élményt nyújtott a résztvevőknek.
  A 89-ik zsoltár mondja: "Boldog az a nép, amely tud ünnepelni!" Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánknak, a mindenható örök Istennek!

Hegedűs László


LÁTOGATÁS AMERIKÁBAN
  Erdő Péter bíboros nemrég lelkipásztori látogatást tett Kanadában és az Egyesült Államokban. Látogatásának célja egyrészt a korábbi tudományos és egyetemi kapcsolatok erősítése, másrészt több észak-amerikai katolikus közösség meglátogatása volt. Felkereste többek között a Notre Dame Egyetemet, az ottawai Saint Paul Egyetemet, valamint a washingtoni Amerikai Katolikus Egyetemet. Ez utóbbi rendezésében került sor a Stephan Kutner Institut of Medieval Canon Law Nemzetközi Kongresszusára, melyen a bíboros, mint a társaság elnökségének tagja vett részt.
  A Főpásztor Torontóban találkozott Miklósházy Attilával, a nyugati országokban élő magyarok lelkipásztori ellátását koordináló püspökkel, valamint részt vett a hamiltoni magyar plébánia 60 éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepségen. Találkozott Chicago, East Chicago, Saint Louis, Cleveland, Detroit, Welland, New York, Mattawa és Passaic magyar katolikus közösségeivel, illetve a református közösségek és a világi társadalom képviselőivel.
  Az amerikai és a kanadai megyéspüspökök közül is számos olyan főpásztorral találkozott, akiknek szolgálati területén magyar nyelvű hívek élnek. John M. D'Arcy, Fort Wayne-South Bend püspöke külön is meghívta a magyar bíborost, aki megjelent az egyházmegye ünnepélyes rendezvényén, és találkozott Maida, McCarrick, Keeler és Egan bíborosokkal. Erdő Péter látogatást tett az ottawai nunciatúrán is, ahol Luigi Ventura érsek, apostoli nuncius fogadta.
  A program keretében találkozott Celestino Migliore érsekkel, az apostoli szentszék ENSZ-képviselőjével, valamint a washingtoni apostoli nunciussal. Rabbi Arthur Schneier meghívására New Yorkban meglátogatta a World Trade Center helyét, látogatást tett a Minskoff Cultúral Centerben, továbbá a Metropolitan Múzeumban. Találkozott Shsashi Tharoor ENSZ főtitkárhelyettessel. Washingtonban meglátogatta az Amerikai Püspöki Titkárságot, és találkozott Daniel Fried-del, az elnök külön tanácsadójával, valamint Heather Conley-val, a State Department helyettes államtitkárával. Simonyi András, a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövete vacsorán fogadta a prímást, illetve Süllei László atyát és a delegáció többi tagját.
  A meglátogatott magyar közösségek nagy számban gyűltek össze és üdvözölték a magyar prímást, aki az utazás utolsó állomásán, a washingtoni katedrálisban McCarrick bíborossal koncelebrált szentmisét mutatott be a középkori kánonjogi kongresszus katolikus résztvevőinek és a helyi magyarság képviselőinek jelenlétében.

Kiss-Rigó László


ÜRÖM HÍRES HALOTTJA MÉLTÓ HAJLÉKOT KAPOTT
 Ragyogó napsütés fogadta azokat, akik szeptember ll-én ürömre látogattak, hogy részesei legyenek Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnő, József nádor fiatalon elhunyt felesége újratemetési szertartásán. A Szent Alexandra vértanúról elnevezett, szépen helyreállított sírkápolna (a kriptában még a nyilvános eseménye lőtt elhelyezték a nagyhercegnőt) és temetőkert méltó helyszíne volt az orosz ortodox egyház ünnepi istentiszteletének és a megemlékezésnek.
 A pravoszláv istentiszteletet követően Hilarion, Bécs és Ausztria püspöke, az orosz ortodox egyház magyarországi egyházmegyéj ének elöljárója mondott ünnepi beszédet, majd Erdő Péter bíboros szólt az újratemetés napjának szimbolikájáról, és azt egyfajta gyógyulásnak, újjászületésnek nevezte. A nagyhercegnő tettei közül kiemelte, hogy rövid magyarországi élete alatt hatvanezer aranyat osztott szét a szegények között. Ez olyan szociális érzékre és keresztény szeretetre utal, ami párját ritkítja. Emlékezetünkbe idézi egy másik, régen élt királylánynak az alakját, Szent Erzsébetét, aki kora ifjúságában került külföldre, és a szegények szeretetével tette ismertté a nevét Európa-szerte.
  Alexandra Pavlovna nagyhercegnő emléke ilyen módon is kedves és példamutató a számunkra - jelentette ki a magyar katolikus egyházfő, majd így folytatta: "Amikor ennek a templomnak a megújulását látjuk, és az ortodox szertartás gyönyörű énekeit halljuk, akkor fölmelegszik a szívünk, mert együtt tudunk imádkozni, és tudjuk, hogy ugyanabban a föltámadásban és örök életben reménykedünk, és tudjuk azt is, hogy a Szentháromság hitében egyek vagyunk ortodox testvéreinkkel."
  Ezt követően, az Orosz Föderáció képviseletében Muszatov nagykövet adta át egy régi, Alexandra Pavlovnát ábrázoló festmény díszesen keretezett, pontos másolatát a kápolna lelkészének, majd Dimitrij Romanov nagyherceg beszélt a nagyhercegnő magyarországi szerepéről.
  Az ünnepi megemlékezés zárásaként előbb a díszvendégek, majd a többi résztvevők is lerótták tiszteletüket Alexandra Pavlovna kettős koporsójánál. Feltehetően sokan távoztak azzal a bizakodó érzéssel, hogy Üröm híres halottja e szép helyen valóban méltó hajlékra, végső nyugalomra lelt.

Bánó AttilaLevél a lapgazdának!